Statut Fundacji „Na Zmianę”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja, pod nazwą Fundacja „Na zmianę”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Katarzynę Krause,

Mirosławę Tomanik

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Mygę w Kancelarii Notarialnej  – W. Myga, I. Frąszczak Spółka partnerska – w Opolu, ul. Kołłątaja 10/10, w dniu 11.02.2014r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Opole.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych lub skrótem: „Na zmianę”.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 5

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 6

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

1.   Celami Fundacji są:

 1. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie wspieranie społecznej aktywności obywateli,
 2. działania na rzecz integracji społecznej,
 3. działalność w celu pogłębiania świadomości i tożsamości kulturowej – w tym rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego,
 4. działalność artystyczną,
 5. działania edukacyjne,
 6. wszechstronne działania na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 7. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji,
 8. działania promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości – w tym również rozwój gospodarczy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i ekonomii społecznej,
 9. działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. działania na rzecz równości praw grup etnicznych i narodowych, ludzi różnych ras, wyznań i poglądów oraz kobiet i mężczyzn,
 11. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 12. działanie na rzecz promocji ochrony zdrowia i dbania o jego jakość,
 13. wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zwiększania profesjonalizacji działań.

2.    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,
 3. organizowanie różnych form pomocy oraz wspieranie działań mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, poczucia sprawstwa oraz służących kreowaniu postaw przedsiębiorczości i samodzielności,
 4. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu,
 5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów statutowych,
 6. działalność wydawniczą,
 7. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych itp.),
 8. prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej,
 9. organizowanie i wspieranie wydarzeń artystycznych,
 10. pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz grupami wykluczonymi.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

a. działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:

– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,

– organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,

– organizowanie różnych form pomocy oraz wspieranie działań mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, poczucia sprawstwa oraz służących kreowaniu postaw przedsiębiorczości i samodzielności,

– współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu,

– współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów statutowych,

– działalność wydawniczą,

– organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych itp.),

– prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej,

– organizowanie i wspieranie wydarzeń artystycznych,

– pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz grupami wykluczonymi.

b. działalność odpłatna obejmuje realizację celów takich, jak:

– organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,

– działalność wydawniczą,

– organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych itp.),

– prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej,

– organizowanie i wspieranie wydarzeń artystycznych,

– pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz grupami wykluczonymi.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób.
 2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy bez kadencyjności pełnionej funkcji.
 3. Rezygnację z pełnienia funkcji Zarządu można złożyć w formie pisemnej, lub wygasa ona samoistnie w przypadku śmierci lub niezdolności do podejmowania decyzji ze względu na stan zdrowia.
 4. W przypadku rezygnacji jednego z Fundatorów, z pełnienia funkcji zarządu, Fundatorzy muszą powołać nowy Zarząd Fundacji.
 5. Kolejne Zarządy przekazują pełnienie swojej funkcji następcom na mocy uchwały.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie działalnością Fundacji,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – jednogłośnie.
 10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5 000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zmiana Statutu

§ 14

1.   Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, a także struktury organizacyjnej Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

 

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 17

1.    Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i jednocześnie zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu likwidacyjnego Fundacji.

§ 18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.